Statut

Fragmenty:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.      Fundacja nosi nazwę Fundacja „APJA”.
2.      Fundacja „APJA”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia
17.09.2012r. nr 5690  i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(tj. Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
3.      Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw,
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3.      Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

II. CELE FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest:
1)            wspieranie rozwoju edukacji, kultury i nauki;
2)            kształtowanie i rozwijanie kompetencji kulturalnych społeczeństwa;
3)            zwiększanie aktywności kulturalnej społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży;
4)            promowanie kultur mniejszości narodowych występujących na terenie Polski;
5)            propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
6)            działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych;
7)            wspieranie ochrony i promocji zdrowia;
8)            organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
9)            organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej;
10)        upowszechnianie tradycji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju  świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.