Regulamin Konkursu Jednego Wiersza

Regulamin Konkursu Jednego Wiersza

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „APJA”, dalej jako Organizator.
 2. Konkurs przeprowadzany będzie podczas spotkań poetyckich w Bibliotece Publicznej w Kórniku i Bibliotece Miejskiej w Luboniu w dniu 14.11.2014 roku, realizowanych w ramach projektu „Od słowa do słowa”, współfinansowanego przez Samorząd   Województwa Wielkopolskiego.
 3. Konkurs ma na celu inspirowanie twórczości poetyckiej, popularyzację poezji współczesnej oraz integrację lokalnego środowiska twórczego.
 4. Uczestnikami Turnieju mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zaakceptowały Regulamin konkursu.
 5. Konkurs polega na napisaniu w języku polskim oraz publicznym przedstawieniu jednego    wiersza o dowolnej tematyce (dalej jako Utwór), który musi być w całości oryginalną    twórczością uczestnika Konkursu, nie może być utworem prezentowanym ani    nagradzanym wcześniej w innych konkursach, w tym również w Internecie, nie może być
  również obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
 6. Prace konkursowe (wydrukowane lub napisane odręcznie czytelnym pismem oraz podpisane imieniem i nazwiskiem) wraz z kartą zgłoszeniową będą zbierane przez Organizatora w dniu spotkania, przed jego rozpoczęciem. Karty zgłoszeniowe i regulamin są dostępne w bibliotekach oraz na stronie internetowej Organizatora www.fundacja-apja.org.pl
 7. Kolejność prezentacji wierszy przez uczestników będzie losowa, czas prezentacji nie może przekroczyć trzech minut.
 8. W przypadku przystąpienia do konkursu więcej niż 20 osób, jury zastrzega sobie możliwość dokonania wstępnej selekcji prac konkursowych.
 9. Jury powołane przez Organizatora oceni przestawione prace oraz przyzna nagrody rzeczowe.
 10. Jury może przyznać maksymalnie 3 nagrody podczas jednego spotkania.
 11. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Organizator nie zwraca autorom prac konkursowych ani nie wypłaca za nie wynagrodzenia.
 13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb realizacji projektu „Od słowa do słowa” oraz późniejszej ewentualnej publikacji wiersza i udostępnienia ich Województwu Wielkopolskiemu do celów sprawozdawczych i kontroli w ramach realizowanego projektu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i udostępnienie go przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych, kontrolnych, sprawozdawczych itp.
 15. Uczestnik konkursu przekazuje nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie dotyczące Utworu na następujących polach eksploatacji:
  a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzanie odpowiednią techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową, egzemplarzy utworu,
  b). w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub pozostałych egzemplarzy,
  c). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.b. – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 16.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 17. Sprawy sporne nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 18. Karta zgłoszeniowa do konkursu
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.