Przemek Mazurek w Kórniku

oko z pp

Mamy przyjemność zaprosić wraz z partnerem społecznym – Biblioteką Publiczną w Kórniku na koncert Przemka Mazurka pt. “Trzeba coś robić”. Dodatkową atrakcją jest konkurs z nagrodami, na napisanie zwrotki piosenki Andrzeja Rosiewicza: „Najwięcej witaminy”. Poniżej do pobrania regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa.
Mazurek_plakat

Regulamin Konkursu Jednej Piosenki

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „APJA” dalej jako Organizator.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zaakceptowały regulamin konkursu.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Kultura na oku”.
 4. Zadaniem uczestnika jest napisanie jednej strofy piosenki (dalej jako Utwór)
  w języku polskim na zadaną przez organizatora melodię i przekazanie jej
  na karcie zgłoszeniowej do Biblioteki Publicznej w Kórniku lub przesłanie drogą mailową na adres biuro@fundacja-apja.org.pl lub bpkornik@kornik.pldo 16.10.2015 godz. 14.00.
 5. Utwory zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora.
 6. Jury może przyznać maksymalnie 3 nagrody w jednym konkursie, które zostaną wręczone podczas koncertu 20.10.2015 r. Aby odebrać nagrodę uczestnik zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszeniowej.
 7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych osobowych przez Fundację „APJA” dla potrzeb realizacji projektu „Kultura na oku” i ewentualnej późniejszej publikacji Utworu oraz udostępnianie ich Województwu Wielkopolskiemu
  do celów sprawozdawczych i kontroli w ramach realizowanego projektu. (ustawa z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182, z późn. zm.) oraz
  z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i udostępnianie go przez Fundację „APJA”
  w celach informacyjnych, promocyjnych, kontrolnych, sprawozdawczych itp.
 9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie i nie wypłaca wynagrodzenia.
 10. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie dotyczące Utworu na   następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzanie odpowiednią techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 12. Sprawy sporne oraz nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Projekt „Kultura na oku” jest współfinansowany  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.